Petroleja

Formula:

Precīzas formulas petrolejai nav, par cik tā nav tīra ķīmiska viela, bet ogļūdeņražu savienojums.

Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums bez piemaisījumiem
Blīvums pie 15°С g/cm³ 0,8014
Vārīšanās sākuma temperatūra, °С <147
10 % destilācijas temperatūra, °С <174
50 % destilācijas temperatūra, °С <199
90 % destilācijas temperatūra, °С <230
Vārīšanās beigu temperatūra, °С <300
Destilācijas atlikums, % <1,5
Destilācijas zudumi, % <1,5
Uzliesmošanas temperatūra, °С >40
Kristalizācijas temperatūra, °С ≤ - 47
Viskozitāte pie 20 °C, mm2/s (cSt) <8,0
Degšanas enerģijas daudzums, MJ/kg >42,8
Naftalīna masas daļa, % <3,0
Skābums, mg KOH/g petrolejas 0,015
Aromātisko ogļūdeņražu masas daļa, % 25,0
Sēra masas daļa, % 0,30
Sēra, merkaptāna masas daļa, % 0,0030
Termālās stabilitātes kontroltemperatūra (JFTOT), °C >260
Cu lokšņu korozija 2 st pie 100 °C 1
Elektriskā konduktivitāte, pS/m pie 20 °C 50-600
Antioksidants KEROBIT TP 20, mg/l 17,0-24,0
ДStatiskās izkliedes piedeva STADIS 450, mg/l <3,0
Metālu deaktivātors, mg/l <5,7

Preču katalogs