Metiletilketons

Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats

Bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums
Pamatviela, masas daļas % >99
Blīvums pie 20 °C, g/cm3 0,803-0,806
Viskozitāte 15 °C, mPas 0,42
Viršanas temperatūra, °С от 78,5 до 80
Kušanas temperatūra, °С от -86 до –87
Uzliesmošanas temp, °С -8
Iztvaikošanas ātrums (n-Butac=1) 3,05
Ūdens, masas daļas % <0,1

Preču katalogs