Metanols

Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums, bez meh. piemaisījumiem
Blīvums pie 20°С g/cm³ 0,791
Metanola masas daļa, % 99,98
Samaisīšanās ar ūdeni Ar ūdeni samaisās bez pēdām
Viršanas punkts, °C 64,3
Produkta 99 % pārdestilēšanās robeža, °С 0,3
Ūdens masas daļa, % 0,03
Skābes masas daļa, pārrēķinot uz skudruskābi, % 0,0009
Aldehīdu un ketonu masas daļa, pārrēķinot uz acetonu, % 0,0020
Gaistošo Fe savienojumu masas daļa, pārrēķinot uz Fe, % 0,000001
Tests ar kālija permanganātu, min 75
Hlora masas daļa, % 0,00002
Amonjaka un amīnu masas daļa, pārrēķinot uz amonjaku, % 0,000003
Negaistošā atlikuma masas daļa, pēc iztvaikošanas, % 0,0003
Īpatnējā elektrovadītspēja, Sm/m 0,00002
Etilspirta masas daļa, % 0,001
Sēra masas daļa, % 0,00002
Krāsa uz Pt-Co skalas, Hāzena 1

Preču katalogs