Etilacetāts

Formula:


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez meh.piemais.
Krāsa pēc Hāzena, vien. ≤5
Blīvums pie 20 °C, g/cm³ 0,898-0,900
Pamatvielas masas daļa, % >99,5
Ūdens, masas daļas % <0,1
Gaistamība pēc etilētera 2-3
Skābe pārrēķinot uz etiķskābi, % ≤0,004
Negaistošais atlikums, % ≤0,001
Pārdestilēšanās temperatūra, kur 101325 Pa/760 mm Hg staba pārdestilējas 95 % produkta, °С 75 - 78

Preču katalogs