Butilacetāts


Formula


Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums bez mehāniskajiem piemais.
Krāsainība pēc Hāzena, 10
Blīvums pie 20 °С g/cm3 0,881
Pamatviela, masas daļas % 99,6
Skābes, masas daļas %, pārrēķinot uz etiķskābi 0,003
Negaistošā vielas masas daļa, % 0,001
Ūdens, masas daļas % 0,03
Relatīvā gaistamība, pēc ētera 10
Destilācijas temperatūras robežas pie spiediena 101.3kPa (760 Hg mm ): 95% produkta (pēc tilpuma) ir jāatdestilējas temperatūras robežās, °С 123-126

Preču katalogs