There are no translations available.

SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA”

ar šo apliecina, ka informācijas un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar preču iegādi mūsu noliktavās un veikalā (čeku, kvīšu vai pavadzīmju noformēšanai, preču apmaksas veikšanai), tiks apkopti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību, un proti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016 gada 27.aprīlis).
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti šeit visu norādītu datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būs nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, piemēram, VID, revidentam, parādu piedziņai.
Vienlaicīgi informējam, ka Jums ir tiesības prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, ka arī prasīt savu datu dzēšanu, ja tas atbilst Regulas un citu normatīvo aktu prasībām.
SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA” informē Jūs, ka ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

 

удостоверяет, что информация и персональные данные, которые вы предоставили в связи с приобретением товаров на наших складах и в магазине (для оформления чеков, квитанций, накладных), собираются, обрабатываются и хранятся в соответствии с нормативными актами Европейского Союза о защите данных физических лиц, а именно согласно требованиям Регулы Европейского Парламента и Совета (ES) 2016/679 ( 27 апреля 2016 года).
Предоставляя свои данные, вы соглашаетесь, что данные обрабатываются и хранятся в течение всего времени обработки, а также в течение необходимого времени согласно нормативным актам.
Собранные данные не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для указанных целей обработки, или предусмотрено нормативными актами, например, СГД, ревизору, для взыскания долга.
Одновременно информируем, что у вас есть право требовать обновления данных, просить информацию об использовании ваших персональных данных, а также просить погашения своих данных, если это соответствует требованиям Регулы и других нормативных актов.
ООО «ЛАТВИЯС ХИМИЯ» информирует вас, что провела все необходимые мероприятия, чтобы выполнить требования Регулы, поэтому ваши персональные данные обрабатывались и будут обрабатываться в соответствии с Регулой, чтобы обеспечить оказание вам качественных услуг

 

certifies that the information and personal data you provided in connection with the purchase of goods in our warehouses and in the store (for processing checks, receipts, invoices) are collected, processed and stored in accordance with the regulations of the European Union on protection of personal data of individuals, namely in accordance with the requirements of the Regulation of the European Parliament and of the Council (ES) 2016/679 (27 April 2016).
By submitting your data, you agree that the data is processed and stored during the entire processing time, as well as during the required time in accordance with regulatory acts.
The collected data cannot be transferred to third parties, except for cases when it is necessary for the specified processing purposes, or this duty is imposed by regulatory acts, for example, the SRS, the auditor, for debt collection.
At the same time, we inform you that you have the right to request data renew, ask for information about the use of your personal data, and ask for the cancellation of your data, if this meets the requirements of the Regula and other regulations.
“LATVIJAS ĶĪMIJA” Ltd informs you that it has carried out all the necessary activities to comply with Regula's requirements, therefore your personal data has been processed and processed in accordance with the Regula to provide you with quality services.