Adrešu izmaiņa

Informējam, ka saskaņā ar 02.06.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu Katlakalna ielas daļai, kur atrodas mūsu Sabiedrība, ir mainīts nosaukums. Mūsu Sabiedrības atrašanās vieta nav mainīta, izmainīts tikai ielas nosaukums.

Turpmāk Sabiedrības ar ierobežotu atbildības “LATVIJAS ĶĪMIJA” juridiskā un pasta adrese ir Cesvaines iela 13, Rīga, LV-1073.

Noliktavu saimniecības adrese ( preču piegādes un izsniegšanas adrese )  arī mainīta no Katlakalna ielas 11 A  uz Cesvaines iela 3, Rīga, LV-1073.

Visi pārējie rekvizīti netiek mainīti.