Dietilēnglikols
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezskrāsainais vai dzeltenīgs caurspīdigs šķidrums
Blīvums pie 20°C, g/cm3 1,116-1,117
Dietilēnglikola masas daļa, % ≥99,5
Organisko piemaisījumu saturs, %, ≤0,4
tai skaitā etilēnglikola saturs, % ≤0,15
Krāsa, Hāzena vienības ≤0,10
Ūdens, masas daļas % ≤0,05
Skābes saturs, pārrrēķinot uz etiķskābi, % ≤0,005
Pārziepošanās skaitlis, mg KOH uz 1g produkta ≤0,1
Pārdestilēšanas temperatūra robežas pie 101,3 kPa spiediena:
destilācijas sākuma punkts, °С ≥244
destilācijas beigu punkts, °С, ≥249

Preču katalogs